ข่าวใหม่อัพเดท » “ครูพี่โอ๊ะ” อบรมลูกเสือ L.T.C. เพื่อสร้างผู้กำกับลูกเสือคุณภาพ ในการพัฒนา Good Citizen.!!

“ครูพี่โอ๊ะ” อบรมลูกเสือ L.T.C. เพื่อสร้างผู้กำกับลูกเสือคุณภาพ ในการพัฒนา Good Citizen.!!

6 เมษายน 2021
0

“ครูพี่โอ๊ะ” อบรมลูกเสือ L.T.C. เพื่อสร้างผู้กำกับลูกเสือคุณภาพ ในการพัฒนา Good Citizen.!!

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ L.T.C. (Leader Training Course) ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.), นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะวิทยากร คณะผู้บริหาร สลช. และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 คน ให้การต้อนรับ

หลักสูตร L.T.C.เป็นวิชาผู้กำกับลูกเสือระดับสูง ระดับหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ตามแนวการฝึกอบรมของคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมลูกเสือโลก ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งกายและใจ. ร่างกายต้องแข็งแรงพร้อมเข้ารับการอบรม เพื่อการเป็นผู้นำ มีจิตใจที่อดทน อดกลั้น มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากิจการลูกเสือ และมีหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ผ่าน การอบรมหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เพื่อสร้างผู้กำกับลูกเสือที่ดี มีคุณภาพ และพัฒนากลุ่มหรือกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการนำหลักการสำคัญและนโยบายของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติและองค์การลูกเสือโลก ในด้านวิชาการ การวางแผนฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือ และการสร้างภาวะผู้นำให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการและมีอุดมการณ์ในกิจการลูกเสือ และสามารถพัฒนาศักยภาพผู้กำกับลูกเสือที่มีคุณภาพ ให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดี (Good Citizen) ของประเทศ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ !!