ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ปกคอรงจังหวัดบริการติดตั้งแอป Thai ID / สสจ.บริการตรวจสุขภาพและหาสารพิษตกค้างในเลือด

จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ปกคอรงจังหวัดบริการติดตั้งแอป Thai ID / สสจ.บริการตรวจสุขภาพและหาสารพิษตกค้างในเลือด

30 มีนาคม 2023
0

จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดติดตามความคืบหน้าแผนงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ปกคอรงจังหวัดบริการติดตั้งแอป Thai ID / สสจ.บริการตรวจสุขภาพและหาสารพิษตกค้างในเลือด

วันนี้ ( 30 มี.ค.66 ) ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี // จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดจันทบุรีโดยมีวาระก่อนการประชุมที่สำคัญ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลงานเชิงนวัตกรรมโครงการสุขภาพที่ 6 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 3 แห่ง / การมอบรางวัลเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล หมู่บ้านเข้าแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

และในโอกาสนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการติดตั้งแอป Thai ID เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ การทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิตัล ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และตรวจเลือดหาสารเคมีสารตกค้างในเลือดเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก