ข่าวใหม่อัพเดท » เทศบาลตำบลเวียงยอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงยองสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (วาระแรก) ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลเวียงยอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงยองสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (วาระแรก) ประจำปี 2565

22 กันยายน 2022
0

เทศบาลตำบลเวียงยอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงยองสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (วาระแรก) ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง นายเทอดธรรม ตาวารัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (วาระแรก) ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวสิริมาพร รัตนภูมิสิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา, นายมนตรี หลีกดี ปลัดเทศบาลตำบลเวียงยอง, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงยอง เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (วาระแรก) ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง เรื่อง

  1. เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเวียงยอง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ
  2. ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา
  3. ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานพัฒนาชุมชน)
  4. ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง)
  5. ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา)

ผู้สื่อข่าวจังหวัดลำพูน