ข่าวใหม่อัพเดท » น่าน เปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ (สวน AVOGATO) เตรียมส่งเสริมเป็นผลไม้เศรษฐกิจทางเลือกใหม่

น่าน เปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ (สวน AVOGATO) เตรียมส่งเสริมเป็นผลไม้เศรษฐกิจทางเลือกใหม่

17 กันยายน 2023
0

น่าน – เปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ (สวน AVOGATO) เตรียมส่งเสริมเป็นผลไม้เศรษฐกิจทางเลือกใหม่

เช้าวันที่ 15 กันยายน 2566 นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ (สวน AVOGATO) บ้านถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน พร้อมนายธนไชย จิตปรีดากร ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการอะโวคาโดไทย, ดร.ปณวัฒน์ สิขัณฑกสมิต อาจารย์ ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน, เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง, ประชาชนที่สนใจ, สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ

สืบเนื่องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (กอ.รมน.จังหวัด น.น.) ได้จัดทำโครงการ สร้างป่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของราษฎร รวมถึงการลดปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดน่าน จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมการปลูกไม้ผล “อะโวคาโด” เนื่องจากเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตเร็ว ให้ผลผลิตดก มีความหลากหลายในเรื่องสายพันธุ์ ทำให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้ค่าพลังงานสูงแต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ จึงเป็นที่นิยม มีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกๆปี

โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานแผน และการข่าวและกลุ่มงานประสานความมั่นคง ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเพาะปลูกอะโวคาโดในพื้นที่ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีนายธนไชย จิตปรีดากร ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการอะโวคาโดไทย พร้อมทั้งคณะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมให้ความรู้ทางวิชาการ ก่อนจะนำความรู้ที่ได้มาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ จ.น่าน เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด สร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่เกษตรกรที่สนใจ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยในพื้นที่ จ.น่าน มีศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ ภายใต้การสนับสนุนของ กอ.รมน.จังหวัด น.น. จำนวน 2 พื้นที่ คือ ศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ (สวน AVOGATO) บ้านถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน และศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอาโวคาโดคุณภาพบ้านตาลชุม ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน

ซึ่งในวันนี้ นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ (สวน AVOGATO) บ้านถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตการปลูกต้นอะโวคาโดคุณภาพ แห่งแรกใน จ.น่าน จากนั้น รอง ผวจ.น่าน ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมชมแปลงสาธิต บูธนิทรรศการ และร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพอะโวคาโด การผลิตและป้องกันโรค การจัดการตลาด จากสมาคมผู้ประกอบการอะโวคาโดไทย และคณาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นอกจากนี้ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน ยังได้คำนึงถึงการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรด้านองค์ความรู้ ภาคีสนับสนุน และงบประมาณแล้ว ทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานและสืบทอดเจตนารมณ์ของการพัฒนาชุมขนบ้านเกิด ดังนั้นทางภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับอะโวคาโดในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.น่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงได้มีแนวคิดในการทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นร่วมกับ บริษัทโบนาการ์เด้นฯ มูลนิธิพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง กุหลาบบ่อเกลือ และ กอ.รมน. จังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.น่าน ที่สนใจการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น อะโวคาโด และมีปณิธานที่จะกลับไปประกอบอาชีพและพัฒนาภูมิลำเนาของตนเอง ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการปลูกไม้ผลยืนต้น รวมไปถึงแนวคิดในการนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการปลูกไม้ผลยืนต้น

โดยคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะรับนักเรียนในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.น่าน ปีละ 6 คน (แบ่งเป็น จ.ตาก 3 คน และ จ.น่าน 3 คน) ที่สนใจศึกษาต่อและทำวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ผลมูลค่าสูง เช่น อะโวคาโด และพี้ช ในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ในสาขาวิชา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล สรีรวิทยาการผลิตไม้ผล และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผ่านการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า


ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร 084-8084888