ข่าวใหม่อัพเดท » The Best of Lopburi สินค้าดี จังหวัดลพบุรี

The Best of Lopburi สินค้าดี จังหวัดลพบุรี

2 กันยายน 2023
0

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชั้น 1 สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี : สำนักงานพาณิชย์ลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางจำหน่าย จัดงาน The Best of Lopburi สินค้าดี จังหวัดลพบุรีณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาศรีสมาน ต้นกันยานี้

นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และตรงกับ ความต้องการของตลาด รวมถึงการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้มาพัฒนาการทําการเกษตร

กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ มีภารกิจสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็ง สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในอนาคต ช่วยให้เศรษฐกิจไทย ก้าวพ้นจากภาวะกับดักรายปานกลาง สอด คล้องกับยุทธศาสตร์ และมีนโยบายในการพัฒนา เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสากิจชุมชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการในชุมชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ 1 : เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจ ฐานราก มุ่งเน้นพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรให้มีแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ถือเป็น นโยบายที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมทั้งตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ด้อยคุณภาพล้นตลาดและมีราคาตกต่ำและจะทำให้ เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป จึงได้จัดงานกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจการค้าของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดลพบุรีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพาณิชย์ลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีจัดงาน The Best of Lopburi สินค้าดี จังหวัดลพบุรี หวังให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี มีแนวคิดในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอด ภัยของจังหวัดลพบุรี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดลพบุรี

โดยนำสินค้าจากจังหวัดลพบุรีกว่า 30 ร้านค้า นำเสนอสินค้าเด่นประจำจังหวัดลพบุรี อาทิ สินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพคัดมาเฉพาะงานนี้ เสื้อผ้าทอบ้านหมี่ ผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง ปลาส้ม น้ำผึ้ง ไอศกรีม กล้วยหอมจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี กระท้อนแปรรูป และอีกหลายรายการ และของขึ้นชื่ออื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง และกิจกรรมชิงโชคเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1-5 กันยายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชั้น 1 สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน