ข่าวใหม่อัพเดท » สถาบันวิจัย ม.นครพนม จัดกิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แบรนด์ “พนมทันตา สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG

สถาบันวิจัย ม.นครพนม จัดกิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แบรนด์ “พนมทันตา สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG

10 สิงหาคม 2023
0

สถาบันวิจัย ม.นครพนม จัดกิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แบรนด์ “พนมทันตา สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 10 ส.ค.66 ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีสรุปผลการดำเนินส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญของจังหวัดนครพนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ด้วยฐานการผลิตสับปะรด (พลังงานชีวมวล วัสดุอินทรีย์ อาหารฟังก์ชัน) ภายใต้แบรนด์ “พนมพันตา สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG” โดยมีนายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในการจัดกิจกรรมฯ

การสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญของจังหวัดนครพนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ด้วยฐานการผลิตสับปะรด (พลังงานชีวมวล วัสดุอินทรีย์ อาหารฟังก์ชัน) ภายใต้แบรนด์ “พนมพันตา สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG” โดยมหา วิทยาลัยนครพนม ร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญของจังหวัดนครพนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ด้วยฐานการผลิตสับปะรด (พลังงานชีวมวล วัสดุอินทรีย์ อาหารฟังก์ชัน) ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เชื่อโยงสู่การยกระดับการผลิตสัปปะรดท่าอุเทน ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครพนมและได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตร ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและสร้างรายได้ในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้เกิดการจ้างงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนการแก้ไขความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน สอดรับกับหลักเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) มหาวิทยาลัยนครพนม มีวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของชุมชน ในฐานะองค์กรทางวิชาการที่มีบทบาทหลักในการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ร่วมกับจังหวัดนครพนมในดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญของจังหวัดนครพนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยฐานการผลิตสับปะรด (พลังงานชีวมวล วัสดุอินทรีย์ อาหารฟังก์ชัน) เกิดการพัฒนาและยกระดับการผลิต สับปะรดภายใต้แบรนด์ “พนมพันตา”

โดยมีการจัดการเสวนาการพัฒนาสับปะรดตลอด Value Chain และการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสับปะรด GI ท่าอุเทน มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น เครื่องดื่มจากสับปะรด ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด ถ่านหวานปรับปรุงดิน ถุงดูดกลิ่นจากถ่านสัปปะรดผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกับอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำองค์ความรู้ด้านวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดเป็นรูปธรรม นำไปสู่การ พัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป


เทพข่าวร้อน
เพลิงพระกาฬ รายงาน