ข่าวใหม่อัพเดท » ศอ.จิตอาสาพระราชฐานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดการบรรยายให้ความรู้โครงการจิตอาสาพัฒนาแก่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

ศอ.จิตอาสาพระราชฐานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดการบรรยายให้ความรู้โครงการจิตอาสาพัฒนาแก่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

18 มีนาคม 2023
0

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชฐานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดการบรรยายให้ความรู้โครงการจิตอาสาพัฒนาแก่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61, รุ่นที่ 4/62, รุ่นที่ 5/63 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62, รุ่นที่ 3/62, รุ่นที่ 4/63 จัดการบรรยายขยายผลเรื่องโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จำนวน 5 จังหวัด (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) รวมทั้งสิ้น 243 คน ตามโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนผดุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี หัวข้อบรรยายและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและของประเทศ, พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”, รู้ทันสื่อเทคโนโลยี เตือนภัย Cyber และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติ, วิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5, ฝึกทำ CPR ขั้นพื้นฐานต่อชีวิตผู้ป่วยหยุดหายใจฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน

ซึ่งผู้ฟังบรรยายได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและของประเทศ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและรู้ถึงความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม