ข่าวใหม่อัพเดท » ข้าราชการดีเด่น จชต. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่

ข้าราชการดีเด่น จชต. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่

7 กันยายน 2019
0

          ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และถอดบทเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ประจำปี 2560 จำนวน 60 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ได้รับการยกย่องเชิดชู รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่โดยกำหนด พร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ บังเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ พร้อมเป็นการกระตุ้นและเร่งเร้าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่วางไว้ในพื้นที่

          สำหรับการศึกษาดูงานในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และถอดบทเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงด้วยการแปรสภาพพลังงานสะสมของถ่านลิกไนต์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง นอกจากนี้ยังเดินทางไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี โรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวและตำนาน ชามไก่แห่งธนบดี ให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองแห่งเซรามิกของประเทศไทย พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแหล่งใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือ และเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ชมศิลปะร่วมสมัยกับการพัฒนาชุมชนวัดร่องขุน วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยตุง เพื่อเรียนรู้หลักการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2562

สำนักข่าวความมั่นคง

ข้อมูล : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)