ข่าวใหม่อัพเดท » ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามต่อสัญญา”โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการ”

ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามต่อสัญญา”โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการ”

7 กันยายน 2019
0

          วันนี้ (5 ก.ย. 62) Dr.Matthew L.Hunsaker , MD.Ph.D.,FAAFP Dean of The Medical College Wisconsin , Inc. Green Bay. USA และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ผลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ และแพทย์หญิงกัลยานี อาสนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ศศค.) โรงพยาบาลสงขลา ได้ร่วมลงนามต่อสัญญาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการ ที่ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

          รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างสถาบัน รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันทั้งสองในการเสริมสร้างและพัฒนาของทั้งสองสถาบัน ที่สำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ

          “…จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันสร้างบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาการศึกษาวิชาการแพทย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป…”

          สำหรับการลงนามดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทยโดยมุ่งหวังให้อุดมศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสภาพสังคมที่พึงประสงค์และสอดคล้องทันต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2565 จะนำไปสู่ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ

          ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพิ่มจำนวนเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 8 เครือข่าย ในระยะเวลา 5 ปี

#มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #วิทยาลัยการแพทย์วิสคอนซิน #ประเทศสหรัฐอเมริกา #ลงนามต่อสัญญาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการ

สำนักข่าวความมั่นคง

ข้อมูลข่าว-ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์/ ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิ

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส