ข่าวใหม่อัพเดท » เพชรบูรณ์ จบแล้วจ้า !!! พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลท้ายดง

เพชรบูรณ์ จบแล้วจ้า !!! พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลท้ายดง

30 มีนาคม 2021
0

เพชรบูรณ์ – จบแล้วจ้า พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลท้ายดง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง ประจำปีการศึกษา 2563 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง จำนวน 29 คน โดยมีผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี

หลังจากนั้นนางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงได้กล่าวให้โอวาทกับบัณทิตน้อยว่า การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อยในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย สร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

หลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตรเสร็จสิ้นแล้วบัณฑิตน้อยได้ร่วมกับร้องเพลงโตไปไม่โกงและไฮไลท์สำคัญคือบัณฑิตน้อยตำบลท้ายดงทุกคนพร้อมใจกันหมวกเพื่อแสดงออกถึงได้จบการศึกษาแล้ว


เดชา มลามาตย์ /ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว