ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 4 คน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 4 คน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่

28 มีนาคม 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 4 คน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วันนี้ เวลา ๑๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

๑. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๔. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในโอกาสนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย