ข่าวใหม่อัพเดท » “กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะเดินทางมาเพื่อประสานการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคม

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะเดินทางมาเพื่อประสานการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคม

24 มีนาคม 2021
0

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และคณะให้เกียรติเดินทางมาเพื่อประสานการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ ในมิติด้านความมั่นคง!!

วันที่ 23 มี.ค.64 โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์, พ.อ. ณรงค์ชัย ทองมี หน.ฝ่ายการข่าว, พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน พ.อ.สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง,พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน, จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ จนท.และ จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่มจนท.กอ.รมน.จว. ประจวบคีรีขันธ์

ได้ร่วมกันต้อนรับ พล.ต.ประวิทย์ กิตติสุบรรณ รอง ผอ.ศปป.2 กอ. รมน.และคณะได้เดินทางมาเพื่อประสานการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคม ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ ในมิติด้านความมั่นคง ในพื้นที่ จว. ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มี.ค.64 และได้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.30 น.

และได้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมการติดตาม และประเมินผลระบบปฎิรูปที่พักแรม และข้อมูลคนเข้าเมือง ณ ห้องประชุม อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น.-12.00 น.เพื่อเป็นการบูรณาการแนวทาง ในการปฎิบัติงานกับส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน ใน จว.ประจวบคีรี ขันธ์ ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วม และ เสวนาการติดตามและประเมินผลระบบปฎิรูปที่พักแรม และข้อมูลคนเข้าเมือง ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ในวันที่ 23 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-1700 น. เพื่อเป็นการบูรณาการ แนวทางในการปฎิบัติงาน กับส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ !!