ข่าวใหม่อัพเดท » วุฒิสภา ลงพื้นที่จัดรูปที่ดินทำกินให้ชุมชนจังหวัดลพบุรี

วุฒิสภา ลงพื้นที่จัดรูปที่ดินทำกินให้ชุมชนจังหวัดลพบุรี

22 มีนาคม 2021
0

จังหวัดลพบุรี – วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดลพบุรี เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

วันที่ 22 มี.ค. 2564 ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบผู้บริหารจังหวัดลพบุรี และ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินของจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนโคกสำโรง

จากนั้นช่วงบ่าย คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง เพื่อเยี่ยมชมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์แปลงที่ดินได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานโยธา ได้ดำเนินการจัดรูปที่ดิน 335 ไร่ จำนวนที่ดิน 84 แปลง เจ้าของที่ดิน 90 ราย อยู่ในผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง พ.ศ.2562 โดยเป็นการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ทำให้แปลงที่ดินสามารถใช้ระโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ มีผังระบบถนนภายในโครงการ และเชื่อมโยงกับถนนภายนอกอย่างสะดวก มีทางเข้าออกทุกแปลง ทำให้ที่ดินมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น โอกาสเดียวกันคณะยังได้ เดินทางไปยังบ้านโคกพรม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่

สำหรับ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด

โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี, ราชบุ,รี สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, และสมุทรสาคร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090