ข่าวใหม่อัพเดท » เกษตรนครพนม จัดงานฟิวเดย์ !! เดินหน้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64

เกษตรนครพนม จัดงานฟิวเดย์ !! เดินหน้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64

17 มีนาคม 2021
0

เกษตรนครพนม จัดงานฟิวเดย์ !! เดินหน้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 64 ชูแตงโมไร้เมล็ดเป็นต้นแบบเรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย พร้อมแนะช่องทางรายได้จากวัสดุเหลือใช้การเกษตร

วันนี้ (17 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน (ไร่คุณเตือนใจ) บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) แตงโมไร้เมล็ดนครพนม ประจำปี 2564 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการด้านการเกษตร แบบครบวงจร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในกาลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร การลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่

ซึ่งมีนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน โดยมีการกำหนดจุดคัดกรอมและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ถึงการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่จะต้องเกิดการลดต้นทุนการผลิต มีการผลิตพืชที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องมลพิษที่เกิดจากการทำกิจกรรมด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ให้น้อยลงในการจัดงานเกิดจากบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตร รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและการเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อยและหมุนเวียนเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ สำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ใช้ดำเนินการจัดงาน มีความโดดเด่นด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ดที่เป็นสินค้าที่มีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมล็ด จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งนับว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันผลิตที่เข้มแข็ง รวมกันจำหน่าย และสามารถพัฒนาและยกระดับสินค้าในพื้นที่ไปสู่ตลาดที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในปี 64 นี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์เครือข่าย ด้านศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสินค้าเกษตรหลัก คือ แตงโมไร้เมล็ดที่เป็นสินค้าที่มีความโดนเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีคุณเตือนใจ บุพศิริ เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าอุเทน และเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม ฯลฯ ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในนามของ “ไร่คุณเตือนใจ” สามารถเปิดให้เกษตรกร หรือผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งศูนย์เรียนรู้จุดนี้มีการเทคโนโลยีเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมล็ด ได้แก่

 1. การปลูกแตงโมไร้เมล็ดในพื้นที่หลังฤดูทำนา และในโรงเรือน
 2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี
 3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแตงโมไร้เมล็ด
 4. การบริหารจัดการน้ำ และระบบการให้น้ำ
 5. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปของแตงโมไร้เมล็ด

จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่ให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จริง

สำหรับกิจกรรมในการจัด Field Day ประจำปี 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก สถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 6 สถานี ดังนี้

 1. การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
 2. การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้ เรื่องการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์
 3. การจัดการดินและปุ๋ย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องระบบการให้น้ำในไร่นา และโรงเรือน
 5. การปลูกแตงโมไร้เมล็ด ในระบบโรงเรือน และพื้นที่หลังฤดูทำนา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไร้เมล็ด
 6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรอง และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น

 1. การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. การจัดแสดงนวัตกรรม/เครื่องจักรกลด้านเกษตร จากบริษัท คูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม จำกัด
 3. การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร/การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
 4. การปลูกพืชหลังนา การปลูกพืชน้ำน้อย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง
 5. การจัดนิทรรศการภาคเอกชน ได้แก่บริษัท เฟรช แอรด์ เทสตี้ และบริษัทเมล็ดพันธุ์
 6. การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ระบบน้ำ ระบบโซล่าเซลล์ การโดรนในการเกษตร

พร้อมนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าจำปา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ศพก. แปลงใหญ่อำเภอท่าอุเทน และการจำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอท่าอุเทนและจังหวัดนครพนม และสิ่งที่เป็นไฮไลท์หนึ่งที่ได้รับความสนใจคือ การแสดงนิทรรศการการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ที่มีการนำเทคโนโลยีการเผา เช่น การเผาถ่านไบโอชาร์ พร้อมผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์ และการปรับปรุงบำรุงดิน การสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น


ภาพ/ ข่าว : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
เทพพนม รายงาน