ข่าวใหม่อัพเดท » นักวิจัยทุน (วช.) โชว์เทคนิคการปลูกองุ่นไชน์มัสแคท พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่พิษณุโลก

นักวิจัยทุน (วช.) โชว์เทคนิคการปลูกองุ่นไชน์มัสแคท พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่พิษณุโลก

16 มีนาคม 2021
0

นักวิจัยทุน (วช.) โชว์เทคนิคการปลูกองุ่นไชน์มัสแคท พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่พิษณุโลก

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ไร่ฟาร์มอดุลย์ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก : นักวิจัยทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาองุ่นไชน์มัสแคท ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ณ สวนองุ่นไชน์มัสแคท อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก หลังจากสะสมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการเก็บเกี่ยวองุ่นราคาแพงจากทั้งสวนองุ่นในญี่ปุ่นและสวนองุ่นในไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไซน์มัสแคทเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สาธิตการปลูกองุ่นไชน์มัสแคมระหว่างการอบรมการปลูกและการดูแลรักษาองุ่นไชน์มัสแคทพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์พร้อมคณะ ได้สะสมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการเก็บเกี่ยวองุ่นไซน์มัสแคท ทั้งจากญี่ปุ่นและสวนองุ่นในไทย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และตาก ทำให้ได้รับทราบปัญหาของเกษตรกรโดยตรง และได้ทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาในแปลงปลูกองุ่นไซน์มัสแคทในมหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นได้รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการโรคและแมลง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวองุ่นไซน์มัสแคทเพื่อการพาณิชย์ และการประเมินคุณภาพองุ่น

สำหรับองค์ความรู้เกี่ยวกับองุ่นไซน์มัสแคทครอบคลุมงานวิจัยด้านการผลิต ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลทั้งการตัดแต่งกิ่ง กาควบคุมทรงพุ่ม การให้ปุ๋ยและน้ำ การตัดแต่งช่อไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว รวมทั้งงานวิจัยการเข้าทำลายและป้องกันกำจัดโรค เช่น โรคราน้ำค้าง, โรคกิ่งแห้ง, โรคแอนแทรคโนส สแคป, โรคใบจุด, โรคราสนิม, โรคราแป้ง, โรคลำต้น และรากเน่า การเข้าทำลายและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ เช่น เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, หนอนกระทู้หอม, แมลงวันผลไม้ และหนอนเจาะสมอฝ้าย ไปจนถึงการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อทำการตลาด และจัดการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในตลาดส่งออก

ทางด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า (วช.) สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานสำคัญของประเทศ ภายใต้กรอบการวิจัยที่กำหนดและเน้นการวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องกับแผนงานหลัก รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และการเกษตรเป็นหนึ่งใน 7 โจทย์ท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท และคณะนักวิจัย ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไซน์มัสแคทเชิงพาณิชย์ สาธิตการปลูกองุ่นไชน์มัสแคท ระหว่างการอบรมการปลูกและการดูแลรักษาองุ่นไชน์มัสแคทพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยได้นำเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานที่ไร่ฟาร์มอดุลย์ อำเภอพหรมพิราม ทั้งนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 120 คน และนำผู้อบรมศึกษาดูงานต่อ จำนวน 30 คน ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน