ข่าวใหม่อัพเดท » รัฐบาลชูแผน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

รัฐบาลชูแผน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

10 มีนาคม 2021
0

ในวันนี้ (วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆ

ในการนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2564 และการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2564 ซึ่งมี ข้อมูลที่น่าสนใจ สรุปได้ว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังโดยภาพรวมมีจำนวนลดลง กล่าวคือ จำนวนครการเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 9.53  ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 6.67 ผู้บาดเจ็บ admit ลดลงร้อยละ 12.45 การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงร้อยละ 44.61 การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุลดลงร้อยละ 4.7 4 ผู้ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดลดลงร้อยละ 67.89 และการดื่มแล้วขับรถลดลงร้อยละ 58.05

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีข้อเสนอแนะ 3 ด้านในการถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเห็นควรจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนทั้งในและนอกเวลาเรียน
  2. ด้านถนนให้กำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขถนนให้มีมาตรฐานทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเน้นการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  3. ด้านยานพาหนะควรกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับรถโดยเพิ่มกระบวนการสร้างความตระหนักรู้จิตสำนึกและการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขณะขับขี่ โดยพลเอกประวิตร  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาดำเนินการ

ในโอกาสนี้ พลเอกประวิตร ได้เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 ซึ่งใช้เป็นกรอบการดำเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ชื่อการรณรงค์  “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัยระหว่างวันที่ 3 – 23 เมษายน 2564 โดยพลเอกประวิตรได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเพิ่มความระมัดระวังและร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบถึงความห่วงใยของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ทั้งในด้านการขับขี่รถยนต์ที่ขาดความระมัดระวัง หรือการดื่มสุราอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสีย

นอกจากนี้ ยังได้มีข้อสั่งการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2564 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินการดังนี้

  1. ให้นำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ มาวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง เพื่อ นำไปสู่การลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ 2564
  2. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตลอดทั้งปี
  3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถถนนอย่างต่อเนื่อง
  4. ให้ทุกหน่วยงานป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค -19 อย่างเข้มงวดไปพลางก่อนที่ประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนให้กับประชาชนแล้วจำนวน 63 ล้านโดส และจะทยอยการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่อง
  5. ให้จังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุให้น้อยลงจากปีที่ผ่านมา และเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการสร้างการรับรู้ ในเรื่องการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะที่ดื่มสุรา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียมากที่สุด
  6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงถนนในส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหลุมเป็นบ่อต้องได้รับการแก้ไข รวมทั้งการตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่