ข่าวใหม่อัพเดท » โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์ จัดแข่งขันกีฬาภายใน “Family Sport Day” และ “ชัยพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 13

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์ จัดแข่งขันกีฬาภายใน “Family Sport Day” และ “ชัยพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 13

1 มีนาคม 2021
0

เพชรบูรณ์ – โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ จัดแข่งขันกีฬาภายใน “Family Sport Day” และ “ชัยพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 13

ที่สนามกีฬาโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุ ฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “Family Sport Day” และ “ชัยพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขัน นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนานักเรียนในทุกระดับชั้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย มีจิตสำนึกที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด และกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่แจ่มใส ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น 2 วัน วันแรกเป็น “Family Sport Day” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 และวันที่สองเป็น “ชัยพฤกษ์เกมส์” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สี สีละประมาณ 181 คน ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีฟ้า แต่ละสี จะมีการเลือกผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นกัปตันสีและคณะกรรมการสี เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านต่างๆ ภาย ในสีของตน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีคณะครูเป็นกรรมการที่ปรึกษา ดูแลการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา รวมทั้งเชียร์หรีดเดอร์ อย่างใกล้ชิด

ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เผยว่า ทางโรงเรียนได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชน จึงได้มีการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สำหรับงานด้านกิจกรรม มุ่งใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายในการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ตลอดจนศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ คือ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข


ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว