ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

6 กุมภาพันธ์ 2021
0

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน
มีพระภิกษุ ราชสกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ มูลนิธิ สมาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการบาดเจ็บที่ข้อพระบาทโดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ

คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา, ชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์, โรงเรียนชิโณรสวิทยาลัย, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนสวัสดี และ คณะกรรมการชุมชนสวัสดี สภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, นายกสมาคมกวีร่วมสมัยและคณะกรรมการ, บริษัทไทยแลนด์พริวีเลจ คาร์ด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์จังหวัดเชียงราย, สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, สตรีสมุทรปราการ, คณะอาจารย์สถาบันขงจื้อ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, มูลนิธินิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศ ไทย, ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการ, คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม, มณฑลทหารบกที่ 16, คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม, มูลนิธิอาสารักษาดินแดง ในพระราชินูปถัมภ์, สมาคมแม่บ้าน สาขากรมแพทย์ทหารบก, เจ้าอาวาสวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และคณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดโคนอน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิใบไม้เขียว, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันพระปกเกล้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี, สมาคม ศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่, ราชสกุลอิศรางกูร, กลุ่มต่อบุญ, ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหมู่ยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนตั้งพิรุฬธรรม เขตทวีวัฒนา, ชมรมอาสาสมัครยุวกาชาด กศน. เขตดุสิต, ราชสกุลกัลยาณวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ, ราชสกุล มนตรีกุล, โรงพยาบาลสงฆ์, บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน), มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกาชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันนี้เป็นวันสุดท้าย