ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชศรีลังกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชศรีลังกา

5 กุมภาพันธ์ 2021
0

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ความว่า

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า ฯพณฯ นายโคฑาภยะ ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กรุงโคลัมโบ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบ ความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวศรีลังกา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรไมตรีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กอปรกับการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว