ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

30 มกราคม 2021
0

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (29 มกราคม 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน
มีราชสกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ
มูลนิธิ สมาคม ชมรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส, อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา, บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), กรมสารบรรณทหารบก, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี, นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 13, โรงเรียนวัดอินทาราม, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ราชสกุลภาณุพันธ์, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1, กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี, บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน, วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้, ชมรมเดินวิ่ง สวนหนองจอก, สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บริษัทกรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย, โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, ราชสกุล”ศุขสวัสดิ์”, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29, คณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเหล่ากาชาด จังหวัด สุพรรณบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน, สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, สมาคมสมาพันธ์โบลิงมิตรภาพภูธร, มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน), อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และสมาคมนามธารี สังคัดแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด