ข่าวสังคม » ค่ายคุณธรรม เสริมสร้าง รัก สามัคคี

ค่ายคุณธรรม เสริมสร้าง รัก สามัคคี

1 พฤษภาคม 2019
0

ค่ายคุณธรรม เสริมสร้าง รัก สามัคคี ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชุดครูฝึกเยาวชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สนับสนุนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในกิจกรรม ” ค่ายคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ” เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีในสังคมของ นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องอบรม ชั้น ๔ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียน นักศึกษา และคณะครู อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๓๕๐ คน