ข่าวใหม่อัพเดท » มุกดาหาร จัดงาน MUKDAHAN OPEN HOUSE ภายใต้ชื่อ EWEC BUSINESS FORUM 2019 ผสานพลัง 4 ประเทศ ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม

มุกดาหาร จัดงาน MUKDAHAN OPEN HOUSE ภายใต้ชื่อ EWEC BUSINESS FORUM 2019 ผสานพลัง 4 ประเทศ ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม

27 มิถุนายน 2019
0

      จังหวัดมุกดาหาร พาณิชย์ จังหวัดได้รับอนุมัติงบประประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสงเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมจัดงานสัมมนาธุรกิจ BUSINESS FORUMว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกับประเทศเพื่อนบ้าน บูรณาการร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

      วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ที่ห้องดุสิตาโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน EWEC BUSINESS FORUM 2019 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และความพร้อมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร ให้มีการลงทุนมากขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดต่าง ๆ กับแขวงสะหวันนะเขต แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดกวางตรี จังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

      โดยมีท่านสีทน นันทะลาด หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ท่านเล กว่าง วิ๋ง หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่านเล มิน เงิน รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่านแสงพะจัน สีมางขะลา รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mrs. ตินติน แม๋ท ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

      นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ท่าน ฮอง ง๊อก ซัน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ท่านธีรสิทธิ เศวตศิลา รองประธานสายงานโลจิสติกส์การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ / ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน

      นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การจัดงาน EWEC BUSINESS FORUM 2019 ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากจังหวัดมุกดาหาร มีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันจัดงานขึ้น เนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร มีศักยภาพที่โดดเด่นทั้งด้านการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมุกดาหาร (GPP) ปี 2560 มูลค่า 25,799 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 74,729 บาทต่อคนต่อปี มูลค่าการค้าชายแดนปี 2561 มูลค่า 214,405.57 ล้านบาท

      จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ปลายทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 สู่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งเป็นแขวงใหญ่อันดับ 2 รองจากนครหลวงเวียงจันทน์ มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนโดยเส้น EWEC มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ เมาะละแหม่ง เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตาก มุกดาหาร ประเทศไทย , สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

      และเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเชื่อม EWEC กับ EEC และจีนตอนใต้ นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในอาเซียน ความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต การเติบโตเป็นเมืองธุรกิจอัจฉริยะอันใกล้ ด้วยศักยภาพของจังหวัดมุกดาหาร เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบศักยภาพและความก้าวหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหาร

      ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเข้ามาลงทุนในทุกด้าน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเปิดตลาดและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ ศักยภาพการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร และประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากเวทีการประชุม ในการสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน สร้างโอกาสทางการค้า แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

      ด้านนางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ที่เป็นทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ประเภทสินค้าบริการ บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการส่งออก เข้าร่วมงานจำนวน 134 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 74 ราย และต่างประเทศ 60 ราย โดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 เป็นการประชุมสัมมนา หัวข้อ สถานการณ์ทางการค้าการลงทุนในอาเซียน และมุมมองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( EWEC) การประชุมเจรจาธุรกิจ BUSINESS MATCHING) การเสวนาในหัวข้อ เจาะลึกลู่ทางการค้า นำเข้า-ส่งออก เชื่อมโยงตลาดการค้าอาเซียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการของประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน.


ธานินทร์, ฐานิตา /ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าวความมั่น มุกดาหาร รายงาน