ข่าวใหม่อัพเดท » สุโขทัย เปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ ตลาดนัดนักเรียน Student Market

สุโขทัย เปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ ตลาดนัดนักเรียน Student Market

16 กุมภาพันธ์ 2020
0

สุโขทัย เปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ ตลาดนัดนักเรียน Student Market

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ ตลาดนัดนักเรียน Student Market สุโขทัย เขต 2 บริเวณโรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยการจัดงานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนแก่ผู้เรียนในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ได้ประกาศจุดยืนในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยกำหนดเป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทุกโรงเรียนนำสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในส่วนของจุดเน้นด้านผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้กำหนดไว้ คือ “จบ ม.3 รักและมีทักษะวิชาชีพตามความถนัด” โดยร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดเป็นรูปธรรม ใน 3 รูปแบบ คือ

  1. การเปิดศูนย์การเรียนร่วมวิชาชีพ ในสถานศึกษาที่มีความพร้อม จำนวน 29 ศูนย์โดยเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 40 ชั่วโมง มีนักเรียนสมัครเรียน จำนวน 1,674 คน
  2. การเปิดศูนย์เครือข่ายการเรียนร่วมวิชาชีพ โดยความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เปิดเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนร่วมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง มีนักเรียนสมัครเรียน จำนวน 491 คน
  3. การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ในรายวิชาปกติของสถานศึกษาทุกแห่ง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,020 คน

ทั้งนี้เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของการดำเนินงานสู่สาธารณชน และเป็นแนวทางพัฒนา การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จึงได้งานดังกล่าวขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “Student Market” ซึ่งเป็นบรรยากาศ ตลาดแห่งการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา 2 วัน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดการศึกษานั้นมีเปาหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางด้านวิชาชีพต่อผู้เรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเอง สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาชีพอีกด้วย

ภาพข่าว ผญ.ธนกฤต ท้าวบุญยืน
นายพงศ์เทพ สาคร รายงาน