ข่าวใหม่อัพเดท » เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม Open House 2020

เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม Open House 2020

7 กุมภาพันธ์ 2020
0

นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการของ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงตัวแทนจากบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนก็ได้เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงและเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ฯได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ Open Houseในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานตนเอง และสามารถนำประสบการณ์ตรง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจากผลผลิตที่ผ่านมา ศิษย์เก่า ล้วนประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้นำของสังคม ทั้งนี้เพราะความตั้งใจจริงในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า ทั้งในอดีตและปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

นางอารีวรรณ ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวว่าได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพ ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออก ในการนำเสนอผลงานตนเอง และสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรูปแบบของการจัดงาน ดังนี้คือการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การแสดงดนตรี การแสดงผลงานทางวิชาการ การจัดบูธนิทรรศการของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน การเล่นเกมส์ต่างๆตลอดถึงการจำหน่ายสินค้าของนักเรียน………..

เดชา มาลามาตย์ / ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว