ข่าวใหม่อัพเดท » “กนกวรรณ” ลุยพื้นที่เมืองแปดริ้ว ดันสร้างโอกาสการศึกษา ให้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทุกมิติ

“กนกวรรณ” ลุยพื้นที่เมืองแปดริ้ว ดันสร้างโอกาสการศึกษา ให้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทุกมิติ

13 มกราคม 2020
0

“กนกวรรณ” ลุยพื้นที่เมืองแปดริ้ว ดันสร้างโอกาสการศึกษาให้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทุกมิติ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ ว่า “ตนได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานตามนโยบาย ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าที่นี่มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ ภายใต้ชื่อ แปดริ้วออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลาดนัดอาชีพออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต) และการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้ได้รับการพัฒนาตามแนวคิด Active aging เพื่อสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมมีคุณภาพ โดยการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาในพื้นที่ ทำให้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ครูและผู้เรียนสามารถโต้ตอบกันผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ส่วนการขับเคลื่อนงานด้านการอบรมอาชีพ ต้องเน้นทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติในท้องถิ่น มะม่วง มะพร้าว ข้าว ปลาหลากชนิดในลุ่มน้ำบางปะกง และอยากให้พิจารณาการฝึกอาชีพที่ขาดแคลน เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสวนสนุก เจ้าหน้าที่โรงแรม ช่างสิบหมู่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาชีพขับสามล้อ ช่างเสริมสวย โดยยึดหลักความต้องการของในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อจัดการศึกษาได้ตรงกับความต้องการและบริบทของชุมชน สำหรับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ควรลดรายวิชาให้น้อยลง และสามารถเทียบโอนกับหน่วยทางการศึกษาอื่นได้ด้วย ทั้งอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนศาสนา เป็นต้น

ซึ่งปัจจัยความสำเร็จ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ล้วนเกิดจากการช่วยกันขยายผลนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็งของทุกท่านในการสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านทุกมิติ โดยเฉพาะการใช้หลักการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม จากความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู กศน. นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันผลักดันการศึกษาให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพร่วมกัน เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ข่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความสำเร็จ และเรื่องที่ตนได้พูดและเน้นย้ำเสมอในทุกครั้งที่ลงพื้นที่ คือ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคน กศน. ซึ่งทราบดีว่าขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุด คือ “การมีสวัสดิการที่ดีและการบรรจุเข้ารับราชการ” เรื่องสวัสดิการนั้น ตนกำลังพิจารณา เพราะถ้ามีสวัสดิการที่ดีสำหรับครู ครูมีความมั่นคง มีความสุข การจัดการเรียนการสอนดีอย่างแน่นอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขไปด้วย”

ส่วนเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการ ที่กำลังจะมีภายในปี 2563 นี้ คน กศน.จะได้รับโอกาสนั้น แต่โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอเท่านั้น ขอให้ คน กศน.ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการแข่งขันกันเองตามความสามารถและกฎเกณฑ์คุณสมบัติที่เป็นธรรมกับทุกคนในการสอบ และขอฝากไว้ว่า หากมีบุคคลใดมาแอบอ้างว่าสามารถฝากให้เข้ารับราชการครู กศน.ได้ โดยแลกกับการจ่ายเงินจ่ายทอง ขอยืนยัน ณ ที่นี้ว่าไม่เป็นความจริง และขอให้พี่น้องชาว กศน.รีบแจ้งมายัง รัฐมนตรีช่วยฯโดยตรงทันที เพื่อจะที่ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด” สำหรับปัญหาด้านงบประมาณการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ครอบคลุม และทั่วถึง รวมทั้งปัญหาเรื่องอัตรากำลังจำนวนครูผู้สอนคนพิการไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น ตนได้รับไว้และจะนำประเด็นที่เสนอพิจารณาร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปโดยเร็ว

ส่วนเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลานั้น จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ และติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป ” รมช.ศธ.กล่าว

ทั้งนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ได้เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชนที่มีความหลากหลายและน่าสนใจของพื้นที่อีกด้วย

Cr.ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ,กรรณิกา พันธ์คลอง​ ภาพ: อารยา ศิริบรรจง
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​