ข่าวใหม่อัพเดท » “กระทรวงศึกษาธิการ” จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

“กระทรวงศึกษาธิการ” จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

13 มกราคม 2020
0

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. : นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย”

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี และมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ​

รมว.ศึกษาธิการฯ กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2498 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานวันเด็กปี 2563 ในส่วนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี และรู้หน้าที่พลเมืองไทย

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมออกบูธกิจกรรมมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคม อาทิ กิจกรรม “เก็บ แยก แลกยิ้ม” เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการขยะที่ดี ปณิธานเด็กไทยรักษ์โลก เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ กิจกรรมการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม..รักษ์โลก” ประกวดออกแบบการแต่งกาย ภายใต้แนวคิด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม..รักษ์โลก” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดทั้งวัน

โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ของ ศธ. แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซนหลัก ในธีม “Fun Thinking & Doing” สนุกคิด สนุกทำ ดังนี้

  • โซนที่ 1 Citizen Kids : พลเมืองเด็กดี โซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง
  • โซนที่ 2 Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล โซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
  • โซนที่ 3 Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม โซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนึกถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลโลกของเราให้น่าอยู่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่ส่งความรักความสามัคคีไปสู่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพราะเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า จึงต้องได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ตามความถนัดของแต่ละคน ตามความเหมาะสมของช่วงวัย ซึ่งการศึกษาต้องมุ่งมั่นทำให้เด็กมีความเข้มแข็งในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ต้องปลูกฝังทักษะให้เด็กสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม นำพาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติไปข้างหน้า อีกทั้งต้องรู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่พลเมืองไทย โดยต้องยึดมั่นในระเบียบวินัย กฎหมาย และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัลและ Social Media พร้อมกลับไปพัฒนาบ้านเกิดให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว เด็กจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งหัวใจมีสองอย่าง คือ หัวใจในการทำความดี และหัวใจในการทำความไม่ดี ดังนั้นเราจะต้องเลือกหัวใจในการทำความดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทย และการสร้างสังคมที่สงบสุขให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ ขอฝากครูช่วยฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เรียงความ ย่อความ คณิตคิดเร็ว และการคิดในใจ พร้อมกระตุ้นเด็กเพื่อให้มีความกระฉับกระเฉง ไม่เฉื่อยชา รวมทั้งสอนให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ พร้อมกับมีความรักต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้าน และดูแลท่านเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในส่วนครูและผู้ปกครองต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีแข็งแรงและสวยงามตลอดไป

Cr.อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
11/1/2563