ข่าวความมั่นคง » การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2562

การประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2562

20 เมษายน 2019
0

วันที่ 19 เม.ย. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1 – 4 เข้าร่วมประชุมบริเวณชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม สรุปเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
เรื่องแรก สถิติการติดตามสถานการณ์ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน. ได้สรุปสถิติการติดตามสถานการณ์ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค.62 โดยได้กำหนดประเภทและจำนวนข้อมูลที่ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ได้รับรายงานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ประกอบด้วย ประเภทข้อมูลด้านยาเสพติด 283 ครั้ง, ด้านบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 53 ครั้ง, ด้านก่อการร้าย/อาชญากรรมข้ามชาติ 1 ครั้ง, ด้านการบุกรุกป่าไม้/ทรัพยากรธรรมขาติ 44 ครั้ง, ด้านพื้นที่ จชต. 20 ครั้ง, ด้านการเมือง/กลุ่มพลังมวลชน 1,198 ครั้ง และเหตุการณ์ทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,196 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2,795 ครั้ง
ข้อมูลที่ได้รับรายงานจาก กอ.รมน.จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่มากที่สุด คือ ข้อมูลด้านการเมือง/กลุ่มพลังมวลชน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมา ได้แก่ เหตุการณ์ทั่วไป/
ข่าวประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 42.79 และข้อมูลด้านยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 10.12
ที่มาของข้อมูล การจัดการข้อมูล และอันดับข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลด้านเหตุการณ์ทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ข้อมูลด้านการเมือง/กลุ่มพลังมวลชน
เรื่องที่สอง การแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ได้สรุปผลการปฏิบัติงานการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพิเศษอื่นๆ ในห้วง ๖ เดือนที่ผ่านมา (1 ต.ต.61 – 31 มี.ค.62)
– นำเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายจำนวน 76 คดี
– จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 58 คน
– ทวงคืนผืนป่าได้รวม 111 แปลง จำนวน 12,040 ไร่
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 54 แปลง พื้นที่รวม 9,845-0-58 ไร่
ขับเคลื่อนนำไปสู่การเพิกถอนโฉนดบริเวณภูขี้ไก่ 57 แปลง จำนวน 2,195-2-11ไร่
– ตรวจยึดรีสอร์ท 4 แห่ง อาคารสิ่งปลูกสร้างรวม 22 หลัง
ตรวจยึดของกลาง ดังนี้
– ตรวจยึดไม้รวม 10,395 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 205.50 ลบ.ม., รถบรรทุกพ่วง 1 คัน, รถยนต์บรรทุกสิบล้อ 1 คัน, รถยนต์กระบะ 18 คัน, รถจักรยานยนต์ 2 คัน, รถแบคโฮ 15 คัน, รถแทรคเตอร์ล้อยาง 1 คัน, เลื่อยโซ่ยนต์ 6 เครื่อง, บาร์เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมโซ่ 1 ชุด, เลื่อยชัก 2 ปื้น, เครื่องล้างทราย 1 เครื่อง, เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง, มีด 1 เล่ม, ที่ขุดดิน 2 เล่ม
และจอบ 2 เล่ม
– ตรวจยึดอาวุธปืนยาวขนาด .22 มม. 1 กระบอก, อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. 1 กระบอก, ปืนยาวไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) 9 กระบอก และอาวุธปืนดักสัตว์ 2 กระบอก
เรื่องที่สาม ผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน./ศอ.บต.สน.
จากสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ถือเป็นปัจจัยสำคัญประเภทหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์เกิดความสงบเรียบร้อย ลดการก่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการประชุมฯ ดังกล่าว ได้สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการจนตกผลึกเป็นความคิด เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และทิศทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุข จชต. ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ในการแสวงหาทางออกความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อนำสันติสุขคืนสู่ จชต. ต่อไป
สำหรับงานด้านการพัฒนา ทาง ศอ.บต. ได้ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานโดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนปัญหา “สวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร” ที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มข้นเศรษฐกิจรากฐานมุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือน และสร้างความเข้มแข็งที่ชุมชน โดยพัฒนาฟาร์มสวนยางพารานำร่อง ตำบลละ 1 แห่ง รวม 282 แห่ง โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายผลให้ครอบคลุมหมู่บ้านละ 1 แห่ง ลดพื้นที่ปลูกยาง และสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. มีการบูรณาการงานเร่งด่วนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต.ที่สำคัญ ในเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการแลกเปลี่ยน
ถังแก๊สคอมโพสิต และการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต.
จากผลสรุปในที่ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเห็นชอบให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ พลังงานจังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส นำถังแก๊สเหล็กที่หมดอายุออกนอกพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.62 ดำเนินการแลกเปลี่ยนถังแก๊สในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.62 และได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานเร่งประชุมเจรจากับบริษัทผู้ค้าก๊าซทั้ง 4 บริษัท ให้เป็นไปตามผลการประชุมฯ สำหรับแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ได้กำหนดมาตรการระยะสั้น กำกับดูแลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้อยู่ในพื้นที่ จชต. โดยมอบให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. รับผิดชอบดำเนินการ 4 ประเด็น ดังนี้
1. เร่งดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่ทั้งหมด เพื่อยืนยันตัวตน เริ่มตั้งแต่
12 เม.ย. – 31 ธ.ค.62
2. พิจารณาจัดเพิ่มจุดบริการลงทะเบียนซิมการ์ดให้ครอบคลุมพื้นที่ จชต. โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยใช้สถานที่ที่ว่าการอำเภอ และเทศบาล เป็นต้น
3. พิจารณายกเลิกประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนฯ ที่เคยออกไว้ก่อน และไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามที่ได้ออกประกาศไว้
4. ให้ กสทช. เร่งดำเนินการลงทะเบียน และเพิ่มจุดลงทะเบียน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามความเหมาะสม
ในส่วนมาตรการระยะยาว : จะเป็นการดำเนินการต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกพื้นที่ ที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ จชต. โดยมอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากมีความประสงค์จะใช้งานในพื้นที่ จชต. ขอให้ทุกส่วนราชการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติดังกล่าว