ข่าวใหม่อัพเดท » โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

26 เมษายน 2019
0

โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐ
โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐ

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562ที่แปลงเกษตรกร นายชอบ เทียมทอง หมู่ 4 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดขึ้น โดยมีนายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ 11 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียงกว่า 500 คน มาร่วมงาน การจัดกิจกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกรที่ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และเกษตรกรทั่วไป ที่มีความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จำนวน 100,957.75 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9,702 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ(ยกเว้นอำเภอน้ำหนาว เขาค้อ และศรีเทพ) โดยเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2561 เป็นต้นมา และเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลายเดือน มี.ค. 2562 และจะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือน เม.ย. 2562 โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเจ้าของรถเกี่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 182 ราย มีรถเกี่ยวจำนวน 281 คัน ในส่วนของการรวบรวมรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จับคู่กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 11 แห่ง ปัจจุบันเกษตรกรมีการนำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่สหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปแล้วประมาณ ร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทั้งหมด ประมาณ 45,000 ไร่ ผลผลิตโดยประมาณ 40,000 ตัน และผ่านการรวบรวมโดยสหกรณ์การเกษตร ประมาณ 2,429 ตัน ลักษณะการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร มีทั้งการเก็บฝักแล้วกะเทาะเมล็ด การใช้รถเกี่ยวนวด สถานที่จำหน่าย เมล็ดแห้ง จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรวมรวบในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัทเอกชนและสหกรณ์การเกษตรที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิต ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงการผลิต การตลาดภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การวางแผนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุนผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และอาชีพที่มั่งคงต่อไป