ข่าวใหม่อัพเดท » โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

27 พฤษภาคม 2019
0

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสมอทอดศึกษา ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน และเพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินการกิจกรรม เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา รวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยทางโรงเรียนสมอทอดศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ในการเรียนการสอนอย่างมีระบบแบบแผนเพื่อให้นักเรียนเป็นเติบโตเป็นคนเก่ง เป็นคนดีของสังคมต่อไป

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา