ข่าวเศรษฐกิจ » องคมนตรี สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

องคมนตรี สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

26 เมษายน 2019
0

องคมนตรี สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

องคมนตรี สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ จ.สระบุรี
วันนี้( 25 เมษายน 2562) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมกับพบปะเยี่ยมราษฎร กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งให้กับราษฎร
โดยเวลา 09.00 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน เยี่ยมชมสภาพพื้นที่ และพบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ เป็นโครงการซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร โดยทรงวางโครงการในแผนที่และพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่นำไปประกอบการพิจารณาวางโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรและพื้นที่เพาะปลูกตอนล่างในเขตตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 1,000,000 ลบ.ม. และทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝน เฉลี่ยการแจกจ่ายน้ำในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ ด้วยการใช้ระบบท่อส่งน้ำจำนวน 2 สาย คือท่อส่งน้ำฝั่งขวา และฝั่งซ้าย เพื่อส่งน้ำลงสระเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรด้านท้ายอ่างซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโครงการขยายผลทฤษฎีใหม่พระราชทานและ เป็นการช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร อีกทั้งยังได้ประโยชน์ทางด้านการประมง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทำให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตลอดไป
จากนั้นองคมนตรี และคณะได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านตั้งใหม่มงคล ตำบลเขาดินพัฒนา ซึ่งมีนางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู เป็นเจ้าของสวน “สวนผักวัยรุ่น”ได้ใช้ชีวิตภายใต้คติเตือนใจที่ว่า“พอจึงสุข สุขจึงพอ” ที่ยึดหลักและการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดการในพื้นที่กว่า 13 ไร่ เริ่มจากการขุดสระกักเก็บน้ำ ทำไร่ข้าวโพด ควบคู่กับการปลูกพืชผักสวนครัวกว่า 20 ชนิด ตั้งแต่ พริก กระเพรา ตะไคร้ มะเขือ มะละกอ ถั่วฝักยาว ไปจนถึงการเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งเธอลงมือเพาะปลูก บำรุง และดูแลรักษาด้วยตนเอง ตลอดปีจะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวเพื่อการบริโภคในครอบครัว และเหลือขายในชุมชนมีรายได้ 300-500 บาทต่อวันจากการขายพืชผักปลอดสารพิษ รายได้อาจจะดูไม่มาก แต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอลำบาก และยังเหลือเก็บออม ไม่มีหนี้สิน/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน