ข่าวอาชญากรรม » ผู้ว่าสั่งเข้ม ตรวจสอบการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บริเวณตึกแถวหลังหอแก้ว อย่างจริงจัง

ผู้ว่าสั่งเข้ม ตรวจสอบการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บริเวณตึกแถวหลังหอแก้ว อย่างจริงจัง

25 เมษายน 2019
0

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ห้องภูสระดอกบัว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เรียกประชุมหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากกรณีที่มี การรายงานข่าวจากสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 บริเวณพื้นที่ด้านหลังหอแก้วมุกดาหาร มีกระบวนการค้าประเวณีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น มีหญิงชาวต่างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อยู่ตามร้านอาหารหรือร้านคาราโอเกะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนายหน้าเป็นขบวนการนำพา และเป็นเจ้าของกิจการ โดยให้หญิงชาวลาวซึ่งมีหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย มารับค้าประเวณีมีลักษณะการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม มีค่าใช้จ่ายบริการชั่วคราวให้แก่แม่เล้า และมีค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในแต่ละเดือนทั้งในเขตพื้นที่จังหวัด และนอกเขตพื้นที่จังหวัด เข้าไปเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มกระบวนการดังกล่าวโดยไม่มีการปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงว่า จากข่าวที่เกิดขึ้น จังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการประชุมหน่วยงาน ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15:30 น. จากการประชุมสรุปได้ว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้น จังหวัดมุกดาหารมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด รับผิดชอบหน้าที่ดำเนินการ มีการประชุมพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำแผนออกปฏิบัติการ ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ และจากการตรวจสอบของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏในสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการ และมีส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมเป็นกรรมการ โดยให้ดำเนินการ และสรุปรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 3 วัน

นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำมาตรการเร่งด่วน ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย ตามขั้นตอน การคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และให้หน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร กอ.รมน.จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ และวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมออกปฏิบัติการตรวจสอบการค้ามนุษย์ ระวังจุดเสี่ยง สถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดและจริงจังเป็นประจำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดมุกดาหาร เอาใจใส่และให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยให้ทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาภัยจากการค้ามนุษย์ ให้หมดสิ้นไปโดยได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่อไป

ต่อมาเวลา 21.00 น. ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สนธิกำลัง หน่วยงานด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมสื่อมวลชนหลายสำนัก ออกปฏิบัติการตรวจสอบการ การให้บริการ ของสถานบริการ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร บริเวณด้านหลังหอแก้ว ตามที่เป็นข่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ เป็นการป้องปรามระวังจุดเสี่ยงสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อบรรเทาภัยจากการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทุกร้านโดยรอบบริเวณหอแก้วก็ไม่พบการกระทำผิดดังกล่าว.


เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าวสมาคมตำรวจ มุกดาหาร รายงาน