ข่าวสังคม » งานครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิริธร ภายใต้ธีม “โรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ”

งานครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิริธร ภายใต้ธีม “โรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ”

14 พฤษภาคม 2019
0

      ในอดีต การเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลของประชาชนกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและปริมณฑลเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางระยะไกลๆ เพื่อเข้ามารักษาพยาบาลในกรุงเทพมหานครชั้นใน จวบจนประมาณปี พ.ศ. 2520 คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ผู้มีจิตกุศลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 84 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จำนวน 11 อาคาร บริเวณซอยอ่อนนุช 90 เขตประเวศ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสิรินธร” ต่อมา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน โดยสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดโรงพยาบาลสิรินธร เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550
       การก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 โรงพยาบาลสิริธรได้มีการพัฒนา ขยายบริการทางการแพทย์ที่มุ่งสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิและสถาบันร่วมสอนที่จะผลิตนักศึกษาแพทย์ กับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในปี 2561 มีการวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในเชิงทักษะวิชาชีพ ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยประมาณวันละ 2,000 คน จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในจากเดิม 228 เตียงขยายเพิ่มเป็น 374 เตียง และมีเป้าหมายให้ถึง 403 เตียง ให้ได้ในปี 2563 โดยขยายการให้บริการในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ศัลยกรรม และทารกแรกเกิด, มีการขยายการให้บริการหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมชาย และหอผู้ป่วยพิเศษ, มีการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ครบวงจรในคลินิกวัณโรค คลินิกโรคไต คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง, มีการขยายการให้บริการด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, มีการขยายบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร, มีการขยายการให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูง Digital Mammography, เพิ่มการให้บริการทางทันตกรรมการฝังรากฟันเทียม โดยมีเครื่องมือคอมพิวเตอร์ทางด้านทันตกรรม (DENTIIScan) ช่วยในการรักษาที่แม่นยำ
       การจัดงานครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 17 ปีครั้งนี้ ภายใต้ธีม “โรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ” ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
การจัดทางพิธีการ ที่บริเวณชั้น 3 อาคารบริการ ในพื้นที่ประมาณ 720 ตารางเมตร จุผู้ร่วมงานได้ถึง 1,000 คน มีนิทรรศการความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสิริธร, มีสินค้า OTOP ของชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง จำนวน 40 ร้าน และขอเชิญผู้ร่วมงานเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่บริเวณชั้น 1 ข้างอาคารบริการ
       พวกเราบุคลากรของโรงพยาบาลสิรินธร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วย ที่เข้ามารักษาตัวได้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างเป็นสุข ทั้งนี้พวกเราจะมุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ก้าวทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ และพร้อมให้บริการเต็มความภาคภูมิใจของชาวสิรินธรตลอดไป

      โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ได้มีการพัฒนาการขยายบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และสถาบันร่วมสอนที่จะผลิตนักศึกษาแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีการวางแผนปรับปรุงอาคารสถานที่ เพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยใน 374 เตียง เพิ่มบุคลากร ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในเชิงทักษะวิชาชีพ โดยปรับปรุงห้องผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มให้บริการแพทย์ทางเลือกมีการขยายการให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูง Digital Mammography เพิ่มการให้บริการทางทันตกรรมการฝังรากฟันเทียม โดยมีเครื่องมือคอมพิวเตอร์ทางด้านทันตกรรม (DENTIIScan) ช่วยในการรักษาที่แม่นยำ มีการพัฒนาการเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์ (paperless) มีการเก็บภาพเอกซเรย์ดิจิตัล มีการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ในโรงพยาบาลด้วย wifi ความเร็วสูง ให้แล้วเสร็จในทุกจุดบริการภายในปีนี้ ภายใต้ธีม “โรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ” ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชม มีนิทรรศการความก้าวหน้า เลือกซื้อสินค้า OTOP ของชุมชนในพื้นที่เขตประเวศ และเขตลาดกระบัง
       หากประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ติดต่อได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร เบอร์โทร 0 ๒๓๒๘ ๖๙00-๑๕ ต่อ 10454 หรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง) ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร” เลขที่บัญชี 8๔๕ –0-03811-1