ข่าวภูมิภาค » วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ บ้านและวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ ประจำปีศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ บ้านและวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ ประจำปีศึกษา 2562

13 พฤษภาคม 2019
0

      ที่ลานอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
      นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีศึกษา 2562 โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ มุ้งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้ ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสประสบการณ์ตรง ในวันนี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จึงได้จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
             – เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและวิทยาลัย
             – เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนกับวิทยาลัย
             – เพื่อให้ผู้ปกครอง เล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการศึกษา รับทราบนโยบายของวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง
       ด้าน นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้กล่าว ขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางวิทยาลัยฯ แห่งนี้ ได้วางรากฐานการศึกษาให้แก่บุตรหลานของท่าน อีกทั้งได้เสียสละเวลาอันมีค่ามีร่วมประชุมผู้ปกครองในวันนี้ โดยทางวิทยาลัยฯ เอง ได้จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้กัยผู้ประกอบการ ก้าวทันเทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในสังคม เปรียบเสมือน ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “มุ่งพัฒนาคน เพื่อประสิทธิผลของงาน นำสู่การพัฒนาสังคม”
             – มุ่งพัฒนาคน คือ พัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ในด้านวิชาการด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจและด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
             – เพื่อประสิทธิผลของงาน คือ บุคคลใดที่มีความพร้อมทุกด้านย่อมปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
             – นำสู่การพัฒนาสังคม คือ คนมีคุณภาพ ผลงานมีประสิทธิภาพ ย่อมนำชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน
       ดังนั้น ทางวิทยาลัยฯ จึงขอให้ท่านผู้ปกครองเชื่อมั่นในคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ที่พร้อมจะพัฒนาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้เป็นสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
       นอกจากนี้ ในวันนี้ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ชี้แจง เรื่อง กฏระเบียบ ของทางวิทยาลัยให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการแต่งกาย เวลาเข้าเรียน และเวลาเลิกเรียน การใช้เครื่องมือสื่อสาร(โทรศัพท์) เรื่องการตรวจสารเสพติด จะทำการตรวจสารเสพติดนักเรียนทั้งวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ครั้ง และหากตรวจพบจะต้องเข้ารับการตรวจทุกสัปดาห์ และยังรวมไปถึง การดูแล และแก้ไขปัญหาด้านชู้สาว พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของนักเรียน นักศึกษา
       โดยได้รับความร่วมมือ จากท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี2562 เป็นอย่างดี

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์