ข่าวสังคม » สนง.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมเพื่อสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถ แก่ผู้กระทำความผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา

สนง.คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมเพื่อสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถ แก่ผู้กระทำความผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา

10 พฤษภาคม 2019
0

       เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ณ ที่ศาลาการเปรียญวัดบรรพตมโนรมย์ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่แก่ผู้กระทำผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสุราและการ ยานพาหนะ ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 160 คน ประกอบด้วย ผู้กระทําผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา ในช่วงควบคุมเข้มข้น ของจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562

      นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้กําหนดมาตรการในการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ ดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อ รณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีเป้าหมายการดําเนินงานให้สามารถลดจํานวนครั้งใน การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล สงกรานต์ 3 ปี ย้อนหลัง โดยกําหนดช่วงเวลาดําเนินการ 3 ช่วง คือ 1. ช่วงประชาสัมพันธ์ 2. ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ 3. ช่วงควบคุมเข้มข้น ช่วง 7 วันอันตราย

      สำหรับในช่วงควบคุมเข้มข้น และจากการดําเนินการดังกล่าว ของจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ทําให้มีผู้กระทําผิดในคดีขับรถในขณะเมา สุราฯ ซึ่งศาลกําหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติ จํานวน 472 ราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด มุกดาหารจึงได้จัดประชุมหน่วยงานคณะทํางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในคดีดังกล่าวขึ้น และได้กําหนดจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่แก่ผู้กระทําผิดในกลุ่มนี้เป็นครั้งแรก


ฐานิตา คนหาญ ภาพ/ข่าว
เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าว ความมั่นคง มุกดาหาร รายงาน