ข่าวสังคม » จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองห้วยแข้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองห้วยแข้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

23 เมษายน 2019
0

จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกำจัดผักตบชวาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองห้วยแข้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( 23 เม.ย.62)เวลา 09.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยการกำจัดผักตบชวา ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณห้วยจระเข้ หรือห้วยแข้ บ้านคำเม็กหมู่ที่ 6 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกจิตอาสา อำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า 500 คน

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ จังหวัดมุกดาหารประจำปี 2561 – 2562 โดยกำหนดให้ อำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในช่วงเดือนเมษายน 2562 ประกอบกับจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำที่มีความเหมาะสม เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว

อำเภอเมืองมุกดาหาร จึงได้คัดเลือกคลองจระเข้บ้านคำเม็กหมู่ที่ 6 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น เนื่องจากคลองดังกล่าว เป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านกลางเมืองมุกดาหาร ในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน ตำบลศรีบุญเรือง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และตำบลนาสีนวน เป็นลำคลองที่เชื่อมต่อกับ ลำคลองอื่นๆเช่น คลองงิ้ว คลองปอ เป็นต้น ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง

ปัจจุบันสภาพลำคลอง มีผักตบชวาเกิดขึ้นในบางช่วงของลำคลองเป็นจำนวนมาก ทำให้ลำคลองตื้นเขิน เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน อีกทั้ง เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของปลา และสัตว์น้ำในลำคลอง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาลำคลองสายนี้ให้มีความสะอาดสวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แล้วยังเป็นการน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับประการ


เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว สำนักข่าวสมาคมตำรวจ มุกดาหาร รายงาน