ข่าวสังคม » กิจกรรม “เข้าค่าย” เสริมแรงแห่งรักสามัคคีอย่างมีคุณธรรม

กิจกรรม “เข้าค่าย” เสริมแรงแห่งรักสามัคคีอย่างมีคุณธรรม

7 พฤษภาคม 2019
0

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ลานอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมแรงแห่งรักสามัคคีอย่างมีคุณธรรม (นักศึกษาใหม่) ประจำปี 2562 มีนายซุติพนธ์ นานาพร ปลัดอำเภอบึงสามพันเดินมามาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาท
      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ได้มีความรู้จากการเข้าค่ายไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการมีน้ำใจกับเพื่อนที่มาจากต่างสถาบันและเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาท จากนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก
      โดยภายในกิจกรรมมีการจัดเข้าฐาน จำนวน 10 ฐาน มีการแสดงและกิจกรรมรอบกองไฟ การรับฟังการบรรยายธรรมะจากพระครูกมลพัชรประสิทธิ์
     มีผู้เข้าโครงการ ครูเจ้าหน้าที่ พนักงานจำนวน 50 คน นักเรียนชายจำนวน 228 คน นักเรียนหญิงจำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 478 คน สำหรับปีนี้มีนักเรียนที่มาสมัครเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 103 โรงเรียน

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์