ข่าวใหม่อัพเดท » ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

12 พฤษภาคม 2021
0

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. : นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม,พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสำนักงานศาลยุติธรรม กับกรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัวระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวว่า การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ง่าย ถูกต้อง และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูล คดีเยาวชนและครอบครัวไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อีกทางด้วย จึงเกิดการประสานความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลคดีเยาวชนและครอบครัว โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม หรือ Court Integral Online Service (CIOS) ในการรับ-ส่งรายงานข้อเท็จจริงพร้อมความเห็น ของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ และเพื่อความปลอดภัย มีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับ–ส่งข้อมูลของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะมีการนำไปใช้กับศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ และสถานพินิจฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน