ข่าวใหม่อัพเดท » (วช.) จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค

(วช.) จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค

8 พฤษภาคม 2021
0

(วช.) จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ (อว.) พ.ศ.2563-2570 และยุทธศาสตร์ (อว.) ในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม : บุคลากรด้านการวิจัย ภายใต้โครงการโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วช.)

จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ขึ้น

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 : ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า (วช.) มีหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ (อว.) พ.ศ.2562 ตามมาตรา 13 ที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยริเริ่ม ขับเคลื่อน และประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน การวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคล หรือ หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ด้วยภารกิจดังกล่าว (วช.) จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งส่งผลให้จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมมีเพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ของประเทศในด้านการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ

การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้าง พัฒนา และยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยได้อย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ ผ่านการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จะครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน