ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

10 เมษายน 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ไปประชุมติดตามสถานการณ์ในการแก้ปัญหาการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 560 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผล กระทบให้ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภ
ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย​ และผู้ทุพพลภาพ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 84 ตำบล 843 หมู่บ้าน ได้เกิดวาตภัย ด้วยอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง เมื่อวันที่​ 3 เมษายน​ 2564​ ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายและราษฎรได้รับผลกระทบ รวม 560 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมืองสุโขทัย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไปด้วยแล้ว