ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

10 เมษายน 2021
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ในการแก้ปัญหาการเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 699 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบในพื้น ที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยและได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
กับพูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรง
เป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ในพื้นที่ จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก, อำเภอพรหมพิราม, อำเภอวังทอง, อำเภอเนินมะปราง, อำเภอนครไทย, อำเภอบางกระทุ่ม, และอำเภอชาติตระการ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ใน 30 ตำบล 113 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายรวม 699 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร (ไร่ข้าวโพด) เสียหาย 300 ไร่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมเข้าให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ต่อไปด้วยแล้ว