ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

9 เมษายน 2021
0

จังหวัดจันทบุรี – จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

วันนี้ ( 9 เม.ย.64 ) ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองน้ำเป็น บ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ , หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เหล่ากาชาดจังหวัด, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

โดยการบูรณาการ การปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิ ภาพด้านการผลิตทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยให้กับเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดและเทคโนโลยี อีกทั้งในพื้นที่ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว พบว่า ปัญหาที่มีความรุนแรงและได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง คือปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สินบ้านเรือน ได้รับความเสียหายและความไม่ปลอดภัยในเวลาค่ำคืน ซึ่งต้องออกไปกรีดยาง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน มาทำสวนผสมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตพืช เกษตรกรจึงต้องการความรู้ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การวางระบบน้ำ ตลอดจนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

ภายในงานมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกรด้านการส่งเสริมการเกษตร, ด้านพืช, ดิน, ปศุสัตว์, ประมง, ชลประทาน, ข้าว, ยางพารา, สหกรณ์, บัญชี, กฎหมาย, หม่อนไหม เป็นต้น อีกทั้งมีการลงทะเบียนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานรับเมล็ดพันธุ์พืชผัก, ต้นไม้, ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ, สารปรับ ปรุงบำรุงดิน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ของหน่วยงานต่างๆ


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก