ข่าวใหม่อัพเดท » คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน พร้อมใจลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายน 2564

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน พร้อมใจลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายน 2564

2 เมษายน 2021
0

คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ รวมทั้งประชาชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

วันนี้ (2 เมษายน 2564) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้คณะบุคคล สมาชิกราชสกุล ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 ประกอบด้วย อาทิ หน่วยราชการในพระองค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตรบุรฉัตร, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา, สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ, สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์, ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์, สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, สำนักงานอัยการสูงสุด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยอารามวัตรมหายาน, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, กรมประชาสัมพันธ์, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี, มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์, กรมยุทธศึกษาทหารบก, มวลชนจิตอาสากรุงเทพมหานคร, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน), ชมรมรักพ่อหลวง, ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน, เสบียงบุญ by คุณหญิง, สื่อมวลชนข่าวในพระราชสำนัก, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) AIS

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด โดยหน่วยงานต่างๆและประชา ชนที่เดินทางมาลงนามถวายพระพร ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการฯเป็นอย่างดี