ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกาชาด ขับเคลื่อน “แผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ปี 64

กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมกาชาด ขับเคลื่อน “แผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ปี 64

11 กุมภาพันธ์ 2021
0

มุกดาหาร – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือประชาชน โดยการบูรณาการแผนงานโครงการ กำกับติดตามและประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 เวลา 09.30 น.พันเอก วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท.) ลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “แผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2564 มอบนโยบายให้ พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ พื้นที่เป้าหมาย ตรวจสภาพแวดล้อมและประเมินพื้นที่เสี่ยงตามแผนปฏิบัติการทั้ง 5 ด้าน และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ตามนโยบายของ ผอ.รมน., ผอ. รมน.ภาค 2 สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

การดำเนินการโดยการบูรณาการ หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเปราะบาง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. สภาพอาคารชำรุดทรุดโทรมทั้งภายนอก และภายใน หลังคารั่วซึม, 2. พื้นที่อาคารอยู่ในระดับต่ำเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านในช่วงฤดูฝน การดำเนินงานช่วยเหลือ 3 ระยะดังนี้

  • ระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ม.ห., หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ, ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร, เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร, อำเภอดอนตาล, นพค.24, อบต.นาสะเม็ง, รพ.สต.นาสะเม็ง, บิ๊กซี สาขาจังหวัดมุกดาหาร
  • ระยะกลาง อบต.นาสะเม็ง ดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือในการซ่อมแซม ปรับปรุงให้อาคาร และในบริเวณพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือ 2.นพค.24 ให้การสนับสนุนในการปรับสภาพพื้นที่
  • ระยะยาว อบต.นาสะเม็ง : ดำเนินการช่วยเหลือในการขออนุมัติเอกสารสิทธิ์ใช้พื้นที่ และขอ รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ให้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป.

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777