ข่าวใหม่อัพเดท » รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563

รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563

26 ธันวาคม 2020
0

รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563

วันนี้ (24 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมคณะอนุกรรม การ ดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน /ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ของทุกส่วนราชการประจำปีงบ ประมาณ 2563 ประกอบด้วย แผนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และแผนงานที่หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากงบปกติของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

โดยมีโครงการ ผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤตตามพระราชดำริฯ , โครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองตามพระราชดำริ ซึ่งรวบ รวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองได้ 36 พันธุ์ เป็นพันธุ์กล้วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 35 พันธุ์ และจัง หวัดสงขลา 1 พันธุ์, โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยสนับ สนุนพันธุ์ไก่สาวให้โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ และเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล และโครงการเป็ดไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองเลี้ยงเป็ดเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และสรุปพระราช ดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2563 สรุปความได้ดังนี้ 

  • ให้ทดลองปลูกกระจับในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เพราะเป็นพื้นที่ปลูกได้ในพื้นที่น้ำท่วม
  • จากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หากปรับเปลี่ยนเวลา ปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวแล้วจะสามารถทำนาได้
  • เรื่องการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดงขอให้ทำต่อไป แล้วนำมาใช้ประโยชน์ทาง การเกษตร และผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเป็นแนวทางที่ดีให้ดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ประจำปี งบประมาณ 2564 และที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนดำเนินงาน และแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในสถานการณ์โควิด แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในรูปแบบ New Normal ฯลฯ


ข้อมูล : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์