ข่าวใหม่อัพเดท » การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง”

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง”

17 พฤศจิกายน 2020
0

จังหวัดนครพนม – การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง”

          วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม ประธานการประชุม แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) การบูรณาการในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด – มาตราการการกวาดบ้าน – มาตรการกวาดล้าง – การจัดตั้งจุดตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน การลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ -มาตรการอื่นๆ (เช่น มาตรการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด)

          ตามที่จังหวัดนครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดนครพนม ตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเเห่งชาติ (ศอ.ปส.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 25634 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  2. จัดวางระบบข้อมูลด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดฟื้นฟู ของจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
  3. ออกตรวจแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอตามเเผนปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / ผอ.ศอ.ปส. จ. นครพนม

เทพพนม รายงาน