ข่าวใหม่อัพเดท » สัตหีบรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาลำน้ำคูคลองให้สะอาดงามตา

สัตหีบรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาลำน้ำคูคลองให้สะอาดงามตา

12 กรกฎาคม 2019
0

      วันนี้ 11 ก.ค.62 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองเขาขะแบก หมู่ที่6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
      นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า หัวหน้าจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงหัวหน้าหน่วยทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บนทุกตำบล หมู่บ้าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พ่อค้าและประชาชนจิตอาสาทุกท่านด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่ารักษสืบสานต่อยอดเป็นที่นยินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วม
      กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาความสะอาดอันเป็นส่วนรวม และเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนให้มีความสะอาดสวยงามและมีความพร้อมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณบรรดาจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทุกท่านที่ได้ร่วมกันกระทำกิจกรมในครั้งนี้และขอให้กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ สำเร็จลุลวงด้วยดีและขอให้ท่านทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก