ข่าวใหม่อัพเดท » โครงการศึกษาความเหมาะสมและการเตรียมความพร้อมในการเข้าบริหารและประกอบการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ในวันนี้ที่ผ่านมา

โครงการศึกษาความเหมาะสมและการเตรียมความพร้อมในการเข้าบริหารและประกอบการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ในวันนี้ที่ผ่านมา

12 กรกฎาคม 2019
0

      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. ตราด/ที่ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด โดย เรือโท ดร.ชํานาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยจํานวน 10 คน โดยมีว่า พ.ท.ไม้โท รัตนโยธินณรงค์ หัวหน้าควบคุมดูแลท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศบาลตําบลคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด เข้าร่วประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวและเส้นทางระหว่างประเทศกัมพูชา และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยกระทรวงคมาคม พิจารณาให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารการท่าเรือของท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด โดยได้ดําเนินการตามกฎหมายระเบียบและมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าบริหารและประกอบการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่และการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จึงจําเป็นต้องลงพื้นที่ เพื่อสํารวจท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อประมาณสินค้าการเข้าออกและเส้นทางการขนส่งสินค้า พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจังหวัดตราด และเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประเทศกัมพูชา ในการนี้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จึงได้เข้ารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อมูลต่างๆทั้งหน่วยงานในพื้นที่

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก