ข่าวใหม่อัพเดท » คณะผู้ปฏิบัติธรรม ร่วมศึกษาพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเยี่ยมชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย – เนปาล

คณะผู้ปฏิบัติธรรม ร่วมศึกษาพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเยี่ยมชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย – เนปาล

2 มีนาคม 2020
0

คณะผู้ปฏิบัติธรรม ร่วมศึกษาพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเยี่ยมชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย – เนปาล

คณะผู้ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางไปร่วมศึกษาพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นานที่สุด 19 พรรษา พร้อมทั้งนมัสการพระมหาธรรมราชากุฏิประจำฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน เยี่ยมชมอุโบสถซึ่งเป็นที่ทำสังฆกรรม ธรรมสภาใหญ่ และต้นมหาอานันทโพธิ์ ที่ปลูกโดยพระอานนท์ในสมัยพุทธกาล ต้นโพธิ์ต้นนี้ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์และยังคงเป็นยืนต้นมาจนปัจจุบัน รวมถึงกุฏิพระอสีติมหาสาวก 80 รูป ซึ่งประกอบด้วย พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี พระสิวลี พระราหุล พระองคุลีมาล อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมเจดีย์พระอรหันต์ 8 ทิศ สังฆสภา ศาลาสงฆ์ระงับอธิกรณ์ (สัมมุขาวินัยศาลา) นายประภาส ขุนจันทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดี ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหัดชายแดนภาคใต้ ได้มาศึกษา เรียนรู้พุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน โดยได้มาประกับสถานที่จริงกับวัดเชตะวันมหาวิหาร ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวฮินดูที่อยู่กันในสังคมพหุวัฒนธรรม โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เปิดประสบการณ์และนำความรู้ทางธรรม ไปปรับใช้และเผยแผ่ให้กับสังคมได้ต่อไป

สำหรับวัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน เป็นอาราม (วัด) ที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ (ตามการนับค่าเงินในสมัยนั้น) วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุด ดังนั้นวัดเชตวันมหาวิหารเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมาย ปัจจุบันวัดเชตวันมหาวิหารเหลือเพียงซากโบราณสถาน ซึ่งได้รับการบูรณะจากทางราชการอินเดียเป็นอย่างดี

นอกจากนี้คณะผู้ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ยังได้ไปทัศนศึกษาที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงความศรัทธา ความมีสติปัญญา และความเอาใจใส่ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็น อุบาสกผู้เลิศในการเป็นผู้ถวายทาน รวมทั้งบ้านองคุลีมาล ซึ่งเป็นซากบ้านมารดาองคุลิมาล ภายในเมืองสาวัตถี และป่าองคุลีมาล สถานที่หลบซ่อนตัว บวช และบรรลุธรรมของท่าน

จากนั้นคณะผู้ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางไปยังวัดไทยเชตวัน เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย เพื่อร่วมกันถวายผ้าป่าแด่พระสงฆ์ในพื้นที่และร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่ /southpeace /issoc4news