ข่าวใหม่อัพเดท » วช.พร้อมร่วมมือกับยูเนสโกขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย “Open Science Platform”

วช.พร้อมร่วมมือกับยูเนสโกขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย “Open Science Platform”

19 พฤศจิกายน 2019
0

ยูเนสโก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จัดการประชุมใหญ่สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 (40th Session of the General Conference of UNESCO) ระหว่างวันที่ 12–27 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนานาประเทศ

เรื่องการขับเคลื่อนงานวิจัย​ และนวัตกรรม ซึ่ง วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ มีภารกิจสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในเรื่องสำคัญในระดับชาติื​ และนานาชาติ​ โดยกลไก Grand Challenges เช่น โครงการจัดการปัญหา PM 2.5 วช. ได้เปิดตัวระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ (NRCT Air Quality Information Center) ให้เป็น Platform การตรวจวัดและข้อมูลค่าฝุ่นละอองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทันท่วงที

ซึ่งสอดรับกับที่ประชุมยูเนสโกที่ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมครั้งนี้ได้หารือในประเด็นการใช้ Open Science Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อย่างเปิดกว้าง เช่น การเผยแพร่ผลการวิจัยในระบบเปิด เข้าถึงง่าย และการวิจัยแบบเปิดกว้างเป็นแนวทางใหม่ของการวิจัยยุคปัจจุบัน

ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้ของ วช. จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการสนับสนุนและให้ทุนการวิจัยและนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วม ทั้งในการริเริ่ม การดำเนินงาน และการเผยแพร่ในระบบเปิด ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างดียิ่ง และนำไปสู่การขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

UNESCO #OPENSCIENCE #NRCT #MHESI #Grandchallenges

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.