ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดลำพูน บูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่

จังหวัดลำพูน บูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่

10 กรกฎาคม 2024
0

จังหวัดลำพูน บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายลดอัตราการเกิดอัคคีภัยและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ.2566-2570 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566-2570 รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566-2570 โดยมี นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า อัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้บ่อยและมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ประกอบกับการขยายตัวของเมืองทำให้ชุมชนหนาแน่น ซึ่งการเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนา รวมถึงปรับปรุงการจัดการอัคคีภัยภายในประเทศต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สถานการณ์และการพัฒนาด้านต่างๆ ภายใต้การร่วมบูรณาการการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ของหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการเกิดอัคคีภัยและการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการจัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จนถึงระดับท้องถิ่นและท้องที่

จังหวัดลำพูน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อน การบูรณาการและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 – 2570 และได้จัดทำแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 – 2570 ตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 และสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 -2570 ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาและวางรากฐานให้ประเทศมีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยได้อย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีความตระหนักรู้ มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในระดับพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยตัดสินใจ แก้ปัญหาอัคคีภัยในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป.


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!